مقطع ها


لیست اشعار
چون ز بهر فال بگشائی کتاب
سلطان تاج بخش جهاندار امیر شیخ
مرا قرض هست و دگر هیچ نیست
خدایگان جهان رکن دین عمیدالملک
صاحبقران و صاحب دیوان عمید ملک
ای جوانبخت وزیری که کند افسر سر
نماند هیچ کریمی که پای خاطر من
در علم حساب ار زانک رای تو تبه باشد
بنای و نی همه عمرم گذشت و میگفتم
ای عبید این گل صد برگ بر اطراف چمن
آنکه گردون فراشت و انجم کرد
عبید این حرص مال و جاه تاکی
بفیروزی در این قصر همایون
چه تفاوت کند ار زانکه بیائی بر ما
چون در این دنیا عزیزم داشتی یارب به لطف
مردم به عیش و شادی و من در بلای قرض
وای بر من که روز شب شده‌ام
زهی لعل لب نازک میانت
چه خوش باشد در این فرخنده ایوان
ای دل ز اهل و اولاد دیگر مکش ملامه
بیش از این از ملک هر سالی مرا
ای اقچه گرد روی کانی
نشستن با نشاط و کامرانی
حریم قلعهٔ دارالامان که در عالم
خدایا دارم از لطف تو امید

TotalRecords:25
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15