بخش بیست و چهارم


لیست اشعار
سالک طیار شد پیش طیور
گفت محمود آن جهان را پادشاه
شهریاری بود عالی شیوهٔ
چون بچین افتاد اسکندر ز راه
عامربن قیس قطب نه فلک
پیش آن دیوانهٔ شد پادشا
آن یکی دیوانه را میتاختند
کودکی با خویش تنها ساختی

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15