بخش سی و چهارم


لیست اشعار
سالک دل مردهٔ درمان طلب
آن سگی مرده براه افتاده بود
با رفیقی شب روی فرزانهٔ
گشت پیدا یک کبوتر نازنین
در مصافی پادشاه حق شناس
آن زنی اندر زنا افتاده بود
کافری پیش خلیل آمد فراز
گفت ذوالنون است کان دانای راز
شد جوانی را حج اسلام فوت

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15