پادشاهی بهرام اورمزد


لیست اشعار
چو بهرام بنشست بر تخت زر
برو نیز بگذشت سال دراز

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15