قطعه ها


لیست اشعار
خداوندا از افراط شراب شرب دوشینه
خواجه از فرط بزرگی همچو *** شد که دماغ
ای سکندر دولتی کاوصاف لطفت دم به دم
یک حدیثم یادگارست از پدر
دوش چون در تتق غیب بخوابانیدم
خداوندا چنین شهری که از آب و هوا خاکش
هوس مملکت چرا نبود
بر آستان رفیع خدایگان جهان
آصف ثانی رشیدالحق والدین آنکه هست
به سال هفتصد و هفتاد و پنج گشت خراب
شنودم که می‌گفت بشوده به شیخ
جهان جود و مروت سپهر فضل و کرم
ای خداوندی که پر شد گنبد فیروزه رنگ
ای عذار تو از آفتاب تا بی یافت
چشم و چراغ شرع که ذات منورت
ای سرفراز شهی کز بن دندان چو خلال
به نسب نیست نسبت مردم
تاج بخش خسروان شاهی کز آب تیغ او
شهی که شنقر عنقا شکار او را ماه
زهی آصف کز صفاتی کز کفایت
الا ای آفتاب مشرق فضل
ای جهانگیری که وقت رفتن و باز آمدن
تا مادر زمانه بتایید نه پدر
پادشاها ز عمر خویش مرا
دادند اشتری دو سه نواب شه مرا
می که نفع است درو در خوردست
دیدن خواجگان بلایی بود
دیدمش دوش رخ تراشیده
شاها یقین که مدح و ثنای تو برترست
چون به قشلاق قرا باغ آمدیم
پادشاها خواست کردن جانم استقبال تو
بلقیس ثانی ای که صد پایه رای تو
صاحب قران دور فلک خواجه تاج الدین
ایا سحاب نوالی که ابر دریا دل
پادشاها مهد عالی می‌رود سوی شکار
ای جهانبشخ جوانبختی که اهل فضا را
وزیرا جهان قحبه بی وفاست
خواجه از قول باز می‌گردد
ز پیری جهان دیده کردم سوالی
مشیر ملک و صلاح زمانه عزالدین

TotalRecords:163
rPP:40
TotalPageCount:5
CurrentPage:1
PageNumberLength:15