دفتر دوم


لیست اشعار
1 - مدتی این مثنوی تاخیر شد
2 - ماه روزه گشت در عهد عمر
3 - دزدکی از مارگیری مار برد
4 - گشت با عیسی یکی ابله رفیق
5 - صوفیی می‌گشت در دور افق
6 - مشورت می‌رفت در ایجاد خلق
7 - کی گذارد آنک رشک روشنیست
8 - حلقهٔ آن صوفیان مستفید
9 - چونک صوفی بر نشست و شد روان
10 - دین نه آن بازیست کو از شه گریخت
11 - بود شیخی دایما او وامدار
12 - زاهدی را گفت یاری در عمل
13 - خواند عیسی نام حق بر استخوان
14 - روستایی گاو در آخر ببست
15 - صوفیی در خانقاه از ره رسید
16 - بود شخصی مفلسی بی خان و مان
17 - با وکیل قاضی ادراک‌مند
18 - گفت قاضی مفلسی را وا نما
19 - آن غریبی خانه می‌جست از شتاب
20 - آن یکی از خشم مادر را بکشت
21 - پادشاهی دو غلام ارزان خرید
22 - آن غلامک را چو دید اهل ذکا
23 - گفت نه والله بالله العظیم
24 - پادشاهی بنده‌ای را از کرم
25 - بر لب جو بوده دیواری بلند
26 - همچو آن شخص درشت خوش‌سخن
27 - این چنین ذاالنون مصری را فتاد
28 - دوستان در قصهٔ ذاالنون شدند
29 - چون رسیدند آن نفر نزدیک او
30 - نی که لقمان را که بندهٔ پاک بود
31 - هر طعامی کوریدندی بوی
32 - قصهٔ شاه و امیران و حسد
33 - رحمت صد تو بر آن بلقیس باد
34 - مقریی می‌خواند از روی کتاب
35 - دید موسی یک شبانی را براه
36 - وحی آمد سوی موسی از خدا
37 - بعد از آن در سر موسی حق نهفت
38 - گفت موسی ای کریم کارساز
39 - عاقلی بر اسپ می‌آمد سوار
40 - اژدهایی خرس را در می‌کشید

TotalRecords:115
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15