صبح دروغین


لیست اشعار
عقاب ها در کویر
در پشت گره کراوات
نوید
تنگ شراب و شعر من
به : محمد اقبال
هند
دودی پس از حریق
از اعماق
بیمار بیدار
تردیدی در طوفان
غزل 1
غزل 2
خورشید نیمه شب
زمزمه ای در باران
مدح برهنگی
شبی با خویش
دو، یعنی = یک
خوابی به بیداری
بر صلیبی دوگانه
گل و بلبل
چاردرد
نامه ای به : نصرت رحمانی
صبح دروغین
دو پیکر
چراغ دور
تعبیر
از رم تا سدوم
در بازتاب شعله ی کبریت
میلاد ستاره
در زیر آسمان باختر
طلوعی از مغرب
دورنما
كیفر
عاشقانه
پاریس و تائیس

TotalRecords:35
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15