در آستانه


لیست اشعار
قصه مردی که لب نداشت
میلاد
طرح ِ بارانی
طرح‌های زمستانی 1
ببر
گدایان ِ بیابانی
بوسه
جوشان از خشم...
قفس قفس این قفس...
سِفْر ِ شُهود
ترانه
يکي کودک بودن...
آن روی دیگرت...
نه عادلانه نه زیبا بود...
قناری گفت...
بر کدام جنازه زار می‌زند...؟
خاطره
آن روز در این وادی...
خلاصه‌ی احوال
در آستانه
طبیعت ِ بی‌جان
درپیچیده به خویش...
حجم ِ قیرین ِ نه‌درکجائی...
ظلمات ِ مطلق ِ نابینایی
هاسمیک
حکایت
در لحظه

TotalRecords:27
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15