بخش هجدهم


لیست اشعار
پسر گفتش چو آن خاتم عزیزست
پدر بگشاد مُهر از حقّهٔ لعل
برای خاتم ملک سلیمان
مگر یک روز می‌شد با سپاهی
غلامی داشت مأمون خلیفه
چنین گفت اصمعی پیر یگانه
چو یوسف را در افکندند در چاه
سرخسی بود پیری خالوش نام
ز یحیی بن المعاذ آن شمعِ اسلام
چنین گفتند جمعی هم دیاری
مگر محمود با اعزاز می‌شد
بصحرا رفت شیخ مهنه ناگاه
مگر یک روز مجنون فرصتی یافت

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15