بیان وادی توحید


لیست اشعار
بعد از این وادی توحید آیدت
گفت آن دیوانه را مردی عزیز
رفت پیش بوعلی آن پیر زن
گفت لقمان سرخسی کای اله
از قضا افتاد معشوقی در آب
گفت روزی فرخ و مسعود بود

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15