شمشیر معشوقه قلم


لیست اشعار
شمشیر معشوقه قلم
بودن چه سود
جغرافیای خون
بناپارات کبیر
ساعت
در لای کتفمان
نی متفکر
بر من جنون متبرک باد
شکوفه های باد

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15