ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج


لیست اشعار
شبی دیرند و ظلمت را مهیا
درنگ آر ای سپهر چرخ وارا
چراغان در شب چک آن چنان شد
چو یاوندان به مجلس می گرفتند
نیارم بر کسی این راز بگشود
اگرچه در وفا بی شبهی و دیس
بود زودا، که آیی نیک خاموش
الهی، از خودم بستان و گم کن
سر سرو قدش شد باژگونه
تو ازفرغول باید دور باشی
به راه اندر همی شد شاهراهی
بهشت آیین سرایی را بپرداخت

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15