فصل پنجم


لیست اشعار
مطربا، نغمهٔ حزین بر دار
بود مردی همیشه در گلخن
در هوای تو جان و تن بارست
آن پری، بعد از آنکه تیر انداخت
تیری، ای دوست، برکش از ترکش
هر که را نیست عیش خوش بی‌دوست

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15