تصنیف ها


لیست اشعار
دردا که ندیدیم وصال رخ دلدار
ای شهسواران وطن یزدان به ما یار آمده
ایران ـ هنگام کار است
ای دلبر من‌، تاج سر من
بند اول
بند اول
رقیب می‌رسد ازگرد راه چاره کنید
گر رقیب آید بر دلبر من
نسیم سحر بر چمن گذر کن
پروانه ای موجود ظریف
باد خزان وزان شد
باش تا پنجهٔ ناهید زند زخمه به چنگ
۱
۱‌
آخر ای ایرانی!
۱
ز من نگارم خبر ندارد
این تصنیف را بهار در منفای خود در سال ۱۳۱۲ ساخته و به به اهالی اصفهان اهدا کرده است‌.

TotalRecords:18
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15