ابر و کوچه


لیست اشعار
خوش به حال غنچه های نیمه باز
دریا
پرنیان سرد
سرو
كبوتر و آسمان
ستاره کور
شراب شعر چشمهای تو
زهر شیرین
پرواز با خورشید
چرا از مرگ می ترسید
بابا لالا نکن
اشک خدا
افسانه باران
سرودی در بهار
خورشید جاودانی
برای داداش
خورشید و جام
ترانه جاوید
همراه حافظ
آشتی
شبنم و چراغ
لال
صفیر
در ایوان کوچک ما
جام اگر بشکست
دشت
ماه و سنگ
ناقوس نیلوفر
گلهای کبود
اشک زهره
غریبه
كوچه
پند
جادوی سکوت
ابر
چراغ میکده
دریاب مرا
دست ها و دست ها
سینه گرداب
بیگانه

TotalRecords:55
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15