مقطع ها


لیست اشعار
میان یک دله یاران بسی حکایت‌هاست
فرزند عزیز، قرةالعین کبیر
به طعنه گفت مرا دوستی که: ای زراق
گر چه بیماری ای نسیم سحر
دریغا روزگار خوش که من در جنب میمونت
دریغا روزگار ما و آن ایام در مهرش
چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم
راحت دوستان عمادالدین
ای رند قلندر کیش،می نوش ز کس مندیش

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15