مثنوی ها


لیست اشعار
برشکال ای بهار هندستان
گرچه خرم شده ست لوهاوور
مرکبش فعل برق و صرصر پای
پدری کز همه ملوک جهان
خواجه بونصر پارسی که جهان
باز کس چون امیر بهمن نیست
بوالفضایل که سیدیست اصیل
ماهو آن سید ستوده خصال
در برابر امیر کیکاوس
باز شاهینی نکو دیدار
باز ابوالقاسم آن خیاره دبیر
مشفق عمرها حسین طبیب
من که مسعود سعد سلمانم
لحن نای محمد نایی
باز عثمان عندلیب آواز
از دگر سو علی به نغمه نای
چنگ اسفندیار چنگی باز
جعبه کودک خویش دلکش
زرور از بربط بدیع نوا
پری خوش خط ار به رنگ رباب
بانو آن نادر جهان بسرود
ماهوک در میان چو در گردد
طیبتی می کنم معاذالله

TotalRecords:23
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15