گزیده ترکیب ها


لیست اشعار
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا
سال نو و اول بهار است
ای حریم خوش نسیم و ای فضای خوش هوا
لازم شده کسر حرمت تو
روزیست اینکه حادثه کوس بلازده‌ست
پشت من بشکست کوه درد جان فرسای من
دیده گو اشک ندامت شو و بیرون فرما
از چه رو خاک سیه گردون به فرق ماه کرد
دوستان چرخ همان دشمن جان است که بود
آه ای فلک ز دست تو و جور اخترت
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
می‌دمد صبح و کله بست سحاب
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
ساقیا آمدن عید مبارک بادت
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

TotalRecords:21
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15