باب هفتم در عالم تربیت


لیست اشعار
سخن در صلاح است و تدبیر وخوی
اگر پای در دامن آری چو کوه
تکش با غلامان یکی راز گفت
یکی خوب خلق خلق پوش بود
یکی ناسزا گفت در وقت جنگ
عضد را پسر سخت رنجور بود
شنیدم که در بزم ترکان مست
دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ
چنین گفت پیری پسندیده دوش
یکی پیش داود طائی نشست
بد اندر حق مردم نیک و بد
مرا در نظامیه ادرار بود
کسی گفت حجاج خون‌خواره‌ای است
شنیدم که از پارسایان یکی
به طفلی درم رغبت روزه خاست
طریقت شناسان ثابت قدم
سه کس را شنیدم که غیبت رواست
شنیدم که دزدی درآمد ز دشت
یکی گفت با صوفیی در صفا
فریدون وزیری پسندیده داشت
زن خوب فرمانبر پارسا
جوانی ز ناسازگاری جفت
پسر چون زده بر گذشتش سنین
شبی دعوتی بود در کوی من
خرابت کند شاهد خانه کن
در این شهرباری به سمعم رسید
یکی صورتی دید صاحب جمال
اگر در جهان از جهان رسته‌ای است،
چوانی هنرمند فرزانه بود

TotalRecords:29
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15