بخش سی و یکم


لیست اشعار
سالک جان کرده بر خلعت سبیل
عیسی مریم بمردی برگذشت
پادشاهی بود مجنون را بخواند
پادشاهی را غلامی خوب بود
علتی محمود را گشت آشکار
از سریست این سر که در روز جزا
خواجهٔ را طوطی چالاک بود
کرد آن دیوانه رامردی سؤال

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15