ترجیع ها


لیست اشعار
شاهی به میان آمد و شاهی ز میان رفت
می ده که طی شد دوران جانکاه
چندگویی چرا مانده ویران
ای فلک آل علی را از وطن آواره کردی
ای دل ز جفای دیده یاد آر
با بنده فلک چرا به جنگ است
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد
در دست کسانی است نگهبانی ایران
خیزکز مشرق عیان گردید شب

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15