بخش نوزدهم


لیست اشعار
ترا در ره بسی ریگست ای دوست
درآمد آن فقیر از خانقاهی
بسگ گفتند زر داری سگ از ننگ
سؤالی کرد آن دیوانه شه را
یکی پرسید از آن شوریده ایام
بر دیوانهٔ بی دل شد آن شاه
شبی خفت آن گدایی در تنوری
بگوش خود شنودستم ز هر کس
شنودم من که موشی تیز دیده
براهی بود چاهی بس خجسته
مگر آن گربه در بریانی آویخت
حکایت کرد ما را نیک خواهی
زنی بد پارسا، شویش سفر کرد
من این نکته ز درویشی شنودم
بشهر ما بخیلی گشت بیمار

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15