غزل ها


لیست اشعار
ای ترک لاله رخ بده آن لاله گون شراب
گفتم که چند صبر کنم ای نگار گفت
ای نگارین چون تو از خوبان کجاست
دیده گر در فراق خون بارد
بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر
در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار
مرا روی تو ای نازنین نگار
طعنه زنی که یار کنم دیگر
ای گشته دل من به هوای تو گرفتار
ای سلسله مشک فکنده به قمر بر
آمد آهسته با کرشمه و ناز
ای می لعل راحت جان باش
در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
بدم دوش با آن نیازی به هم
ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من
به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان
بدرود همی کرد مرا آن صنم من
غم بگذرد از من چو به من برگذری تو
ای ترک ماهروی ندانم کجا شدی
چو مه روی نیکو برآراستی
تابنده ماه باز برآراستی
ای آنکه به رخساره ارغوانی

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15