جلد دوم


لیست اشعار
لاله داغدیده را مانم
ز جام آینه گون پرتو شراب دمید
آن که سودا زده چشم تو بوده است منم
رفت و نرفته نکهت گیسوی او هنوز
اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی
آتشین خوی مرا پاس دل من نیست نیست
دل من ز تابناکی به شراب ناب ماند
چو گل ز دست تو جیب دریده ای دارم
بگوش همنفسان آتشین سرودم من
ای صبح نودمیده! بناگوش کیستی؟
مرغ خونین ترانه را مانم
لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
ما نقد عافیت به می ناب داده ایم
گر شود آنروی روشن جلوه گر هنگام صبح
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است
چرا چو شادی از این انجمن گریزانی ؟
سزای چون تو گلی گر چه نیست خانه ما
شب یار من تب است و غم سینه سوز هم
در چمن چون شاخ گل نازک تنی افتاده است
ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم
چون شفق گر چه مرا باده ز خون جگر است
شب این سر گیسوی ندارد که تو داری
مردم از درد و نمی آیی به بالینم هنوز
خاطر بی آرزو از رنج یار آسوده است

TotalRecords:24
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15