بخش بیست و نهم


لیست اشعار
سالک آمد پیش آدم خون فشان
بندهٔ را امتحان میکرد شاه
آن یکی در پیش شیر دادگر
پور ادهم کو دلی بیخویش داشت
گفت بوسعد آن امام ارنبی
آن جوانی بود الحق بی خبر
سائلی پرسید از آن شوریده حال
ابن ادهم کرد ازان رهبان سؤال
شیخ گرگانی مگر آن شمع شرع

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15