بخش دوم


لیست اشعار
پسر گفتش گر این شهوت نباشد
پدر گفتش تو زنهار این میندیش
شهی را سیمبر شهزاده‌ای بود
یکی علوی یکی عالم یکی حیز
سلیمان با چنان کاری و باری
علی می‌رفت روزی گرمگاهی
فرس می‌راند نوشروان چو تیری
یکی از خواجهٔ جُندی بپرسید
مگر معشوق طوسی گرمگاهی
یکی صوفی گذر می‌کرد ناگاه
چو بوالفضل حسن در نزع افتاد

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15