آخر شاهنامه


لیست اشعار
كاوه یا اسكندر ؟
غزل 1
چون سبوی تشنه ...
میراث
گل
مرداب
غزل 2
خزانی
دریچه ها
گله
بازگشن زاغان
ناژو
دریغ
طلوع
غزل 3
بی دل
آخر شاهنامه
قولی در ابوعطا
چه آرزوها
وداع
پیامی از آن سوی پایان
با همین دل و چشمهایم ، همیشه
پیغام
برف
قصیده
سر کوه بلند
مرثیه
گفت و گو
ساعت بزرگ
جراحت
رباعی
خفتگان
قاصدک

TotalRecords:33
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15