لیلی و مجنون


لیست اشعار
آیا تو کجا و ما کجائیم
دانای سخن چنین کند یاد
هر نکته که بر نشان کاریست
شرطست که وقت برگ‌ریزان
انگشت کش سخن سرایان
شاها ملکا جهان پناها

TotalRecords:46
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15