فصل دوم


لیست اشعار
بود در کنج خانه صبح دمی
ای ملامت کنان بی‌حاصل
چون بدید این غزل بدین سان خوب
ای ز روی تو آفتاب خجل
آن غزال این غزل چو زیبا دید

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15