بخش بیست و یکم


لیست اشعار
سالک شوریدهٔ پاک اعتقاد
کشتئی افتاد در غرقاب سخت
خواجهٔ در نزع جمعی را بخواست
آن وزیری را چو آمد مرگ پیش
در رهی داود طائی بی قرار
پیش آن دیوانه شد مردی جوان
بود بهلول از شراب عشق مست
رفت با بهلول هارون الرشید
بود مردی در سخاوت بی بدل
پیش حیدر آمد آن درویش حال
این سیرین گفت جانم در جسد
نان پزی دیوانه و بیچاره شد
میگریست آن بیدل دیوانه زار

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15