قطعه ها


لیست اشعار
ابوالفتح بیک آن گرامی جوان
هر هنر من که زانگیز طبع
گوشوار گوش دوران درةالتاج جهان
ای چراغ منتظر سوزان که می‌باید مرا
میر عالی رتبه آن مهر سپهر عز و جان
چون خواجه امیر آن مه خورشید نظیر
دلا دقیقه شناسی و نکته‌پردازی
محیط دولت اقبال خواجه میر حسن
خسروا شاها جوان دل شهریارا سرورا
ز ارباب دنیا که دارد جهان
آن سپهر ایوانکه از بخت بلند
عشقی آن نخل خرد پرور بستان سخن
ای مالک ملک سپه مملکت مدار
ای شهسوار عرصه همت که می‌کشند
ای تو را قدر و جلال از چرخ ذی قدرت زیاد
قیمتی گوهر بساط وجود
نمودیم این دو در وقف از ره صدق
شهسواری که عرصهٔ گردون
افتخار اهل دولت خواجه احمد آن که بود
دلا بنگر این بی‌محابا فلک را
ملا ابوالحسن که در محیط وجود او
قاضی آن عالم اسرار قدر
می‌شد چو رضیع رازق پاک جلیل
دلا چو ابر بهاری به نوحه و زاری
پادشه ملک صباحت که بود
بر روی فرش اغبری مستدیر سقف
گلبن گلزار سیادت که بود
فارس میدان معنی حامدی بی‌نظیر
سرو را از نوید خلعت خاص
وقت آن شد که به شمشیر زبان
شخصی که به ریشیش چو نظر می‌دوزم
باز طوفان اجل نابود ساخت
صبا به خدمت خدام خواجگی برسان
صاحبا من که بهر پیشکشت
سرا سروران جد اعلای تو
اگر خرمنی را تبه کرد برقی
چو خواجه میر حسن آن جهان عز و وقار
ازین شش رباعی که کلکم نگاشت
تبارک‌الله ازین حوض خانهٔ دلکش
ناگه از طبعم مشام دل شنید

TotalRecords:120
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:2
PageNumberLength:15