قطعه ها


لیست اشعار
دو بیننده نخل کثیرالثمر
حریف غالب اولاد ساقی کوثر
سلطان محمد آن شمع کز پرتو وجودش
بر همچو زنی لب لعاب افشان را
سگ علی ولی حیرتی که همچو نصیر
دولت چو سر به ذروه فتح و ظفر کشید
سید عالی نسب قاضی عمادالدین که شد
زین زمان خلاصه ذریت نبی
مردم چشم جهان بین پدر
گل گلشن لطف عبدالغنی
میر ملک رتبه که ممتاز بود
اشعث طماع عهد خود جمال قصه خوان
خورشید آسمان وزارت که روی ملک
تا رخش طبعم از پی معنی تکاور است
ای فلک آستان که خاک درت
بدر فلک شرف خلیفه
ای فلک حشمت که در دکان نظم محتشم
میرزا جانی به یک آن سرو سرا بستان لطف
زبدة الاخوان فصیح خوش کلام
گلبرگ نو دمیدهٔ محمد تقی که بود
ایا ملاذ سلاطین که کردگار تو را
خان حاتم دل جم جاه که جبار جلیل
حافظ بی‌چاره در راه اجل
زیب اتراک جهان فخر هنرمندان عصر
ای عطا پیشه که دریای سخا و کرمت
فوت امیر چندان آمد گران بر ایام
ناگاه سمند جان بهر سفر عقبی
حبذا مرز و بوم دارالمرز
مه اوج سیادت میر جعفر
ای به ذات کریم بی‌همتا
سپهر حوصله آن ابر دست دریا دل
ای کریمی که ز لطفت همه ذرات جهان
مسافران سبک سیر عالم ملکوت
خان جم جاه پادشاه منش
میر حیدر گوهر درج ورع
ای جوان بخت مدبر که در اصلاح امور
هرکه از بهر خواجگان زمان
آه کامسال اندرین بستان سرای
خلوت افروز گوشهٔ وحدت
محتشم تا کی کشم از ناسزاگویان عذاب

TotalRecords:120
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15