بابٌ فی ذکرِ رجالِ الصّوفیة منَ المتأخّرین علی الاختصار


لیست اشعار
اکنون اگر ما ذکر و شرح حال همه بیاریم اندر این کتاب، دراز گردد و اگر بعضی را فرو گذاریم مقصود نیز برنیاید. اکنون اسامی آن که بون اندر عهد من و هستند از آحاد قوم و مشایخ ایشان از ارباب معانی که دون اصحاب رسوم‌اند، اندر این کتاب بیارم تا به حصول مراد خود قریب‌تر باشم، ان شاء اللّه، عزّ و جلّ.

TotalRecords:1
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15