زمزمه های یک شب سی ساله


لیست اشعار
قصه ی وفا
گل سرخ
نمی خوام مثل همه گریه کنم
هم خونه
مادربزرگ
جنگل
خونه
شکوه سبزه زار
شرقی غمگین
بهارم مثل زمستون می مونه
بن بست
پرنده ی مهاجر
تپش
كاش از اول می دونستم
هم غصه
خاتون
سایه
سقف
روستایی
برادرجان
دریایی
شب شیشه ای
پاییزی
پوست شیر
هیشکی مثل تو نبود
جشن دلتنگی
كندو
خاکستری
كتیبه
یک نفر یه روز میاد
خورشید خانوم
واسه من گریه نکن
باور کن
خوابم یا بیدارم
آشپزخونه
مرد من
هم سفر
وقتشه ، وقتشه رفتن ، وقتشه
دادا جان
جوانه

TotalRecords:69
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15