باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم


لیست اشعار
صاحب نظری که هیچ افکنده نبود
صدری که ز هرچه بود برتر او بود
صدری که ز هر دو کون، در بیشی بود
زان پیش که نُه خیمهٔ افلاک زدند
هم رحمت عالمی ز ما ارسلناک
آن حسن که در پردهٔ غیبست نهان
فرماندهِ ملکِ انبیا کیست تویی
بر درگه حق کراست این عز که تراست
ای رحمت عالمین، رحمت از تست
در امت تو اگر مطیعی نبود،
چون هست شفیع چون تو صاحب کرمی
تا هست ز انگشت تو مه را راهی
هم چار گهر،‌ چاکر دربان تواند

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15