الباب الرّابع: فی صفة العقل و احواله وافعاله و غایة عنایته و سبب وجوده


لیست اشعار
ذکر العقل اوجب لان نتائجه اعجب، من لا عقل له لادین له، قال النّبی صلّی‌اللّٰه علیه وآله وسلّم: اوّل ما خَلَق‌اللّٰه تعالی العقل.
هرچه در زیر چرخ نیک و بدند
عقل سلطان قادر خوش خوست
پدر و مادر جهان لطیف
معن دادی خمی درم به دمی
در عبارت کتاب مسطورست
بعد ازان سالکان چو بشتابند
چار طبعش مرید و او پیرست
عزّتِ عقل هست سوی روان
سبب امت و رسولی او
از برای تناهی اندر کرد
هست اعضا چو شهر و پیشه‌وران
نفس کو مر ترا چو جان دارست
عقل چشم و پیمبری نورست

TotalRecords:14
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15