ترکیب بند ها


لیست اشعار
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
ناگهان برخاست ظلمانی غباری از جهان
ستیزه گر فلکا از جفا و جور تو داد
ای فلک کز جور و بیدادست و کین بنیاد تو
این زمین پربلا را نام دشت کربلاست
السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین
می‌کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد
امسال نیست سوز محرم بسان پار
باز آفتی به اهل جهان از جهان رسید

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15