بخش یازدهم


لیست اشعار
سالک جان پرور عالم فروز
پاک دینی گفت این نیکو مثل
وقت غز خلقی بجان درمانده
شد بگورستان یکی دیوانه کیش
میدوید آن عامی زیر و زبر
آن یکی دیوانه میشد غرق شور
مرغکی بانگی زد و لختی بجست
بوسعید مهنه شیخ محترم
در رهی میرفت هارون گرمگاه
عهد پیشین را یکی استاد بود
هست در دریا یکی حیوان گرم
عیسی مریم بغاری رفته بود

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15