آوار آفتاب


لیست اشعار
بی تار و پود
طنین
شا سوسا
گل آینه
همراه
آن برتر
روزنه ای به رنگ
ای نزدیک
غبار لبخند
فراتر
شکست کرانه
دیاری دیگر
كو قطره وهم
سایبان آرامش ما ماییم
پرچین راز
آوای گیاه
میوه تاریک
شب هم آهنگی
دروگران پگاه
راه واره
گردش سایه ها
برتر از پرواز
نیایش
نزدیک آی
...
موج نوازشی ای گرداب
بیراهه ای در آفتاب
خوابی در هیاهو
تارا
در سفر آن سو ها
ای همه سیما ها
محراب

TotalRecords:32
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15