حکایت کوف


لیست اشعار
کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای
حقهٔ زر داشت مردی بی‌خبر

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15