فصل اول


لیست اشعار
حبذا عشق و حبذا عشاق
عاشقان ره به عشق می‌پویند
بی جمال تو، ای جهان افروز
دل ما، چون چراغ عشق افروخت
دل من، چون به عشق مایل شد
آفت عاشقی نه از سر ماست

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15