فی التوحید باری تعالی جل و علا


لیست اشعار
آفرین جان آفرین پاک را
خورد عیاری بدان دل‌خسته باز

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15