شیر و شکر


لیست اشعار
ای مرکز دایرهٔ امکان
زین رنج عظیم، خلاصی جو
ای باد صبا، به پیام کسی
ای کرده به علم مجازی خوی
ای مانده ز مقصد اصلی دور!
عشاق جمالک احترقوا
ای داده خلاصهٔ عمر به باد

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15