ستاره


لیست اشعار
بیکرانه
غریب
بهانه
بقا
كودكی ها
دل خوش
اولین و آخرین
خاکستر
پروانه ها
كاج ها در بكر اند
كاكل
شبی بارانی
مرداد
جغد
نه
آوار رنگ
گفتگوی من و نازی زیر چتر
شب و نازی ‚ من و تب
شبی که من و نازی با هم مردیم
سرودی برای مادران
منظومه ها
ساده دل
بارون
چراغ
تاسه

TotalRecords:25
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15