لحظه ها و احساس


لیست اشعار
آرزوی پاک
عشق
دل افروزان شادی
هدیه دوست
از اوج
گلبانگ تو
سرود
پس از باران
شکوه روشنایی
محیط زیست
دریچه
از صدای سخن عشق
هر که با ما نیست
بهار خاموش
ای وای شهریار
آیا برادرانیم؟
شکار
حرف طرب انگیز
روح چمن
قصه شیرین
چراغ راه
ابر بی باران
سحرها همیشه
مثل باران
تا لب ایوان شما
بهاری پر از ارغوان
راز نگهدارترین
ياد و کنار
عشق
بی خبر
هیچ و باد
ناگهان جوانه میکند
قهر
نوای تازه
در کوه های اندوه
دل تنگ
خوش آمد بهار
سرود کوه
حصار
با یاد دل که آینه ای بود

TotalRecords:62
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15