بخش سی و پنجم


لیست اشعار
سالک آمد موج زن جان از وفا
مصطفی چون آمد از معراج در
از اکابر بود شیخی نامدار
بایزید از خانه میآمد پگاه
دعوئی بد صوفی درویش را
عورتی را کودکی گم گشته بود
مالک دینار شب بیدار بود
بود درویشی بغایت غم زده
در میان جمع یک صاحب کمال

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15