از آسمان سبز


لیست اشعار
دوزخ و درخت گردو
زخم آفتاب
آنان هفتاد و دو تن و بود
بر قله های انتظار
صبح انعکاس لبخند توست
ای پاسخ سپید
میرزا و جنگل
گالش
پندار نیک
ترانه های بعثت سبز
هزاره آواره
در کوچه های گریه و هیچ
جریمه
جریمه
در آینه پرسش
بی بنیاد
درنگی در محوطه ی آفتاب
از بی خطی تا خط مقدم
در خلوت بعد از یک تشییع
دنیا در باتلاق تقلب
یک قلم ناسزا به محتکر، قربتاً الی الله
با آفتاب صمیمی
کسوف دل
آب در سماور کهنه
این صنوبران
غنچه ی نرگس
دست جادوگر آب
مهمان نا خوانده
اندر مذمت تکلف
از خواب همیشه ی علف
در حاشیه ی یادهایت
قیامت
دریایی
ای که امکان بهاری
تا کومه های آبی دریا
آمد به دستگیری این باغ
داغ هجران
رونق تماشا
به یاد شهیدان
موسیقی چشمه ها

TotalRecords:47
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15