گیرم که آب رفته به جوی آید با آبروی رفته چه باید کرد


لیست اشعار
1
2
3
4
5
6
مبهوت
ددیم در آن کویر درختی غریب را
افسوس می خورم
چون قایق شکسته ز توفانم
سفر نخستین

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15