خاتمة‌الکتاب


لیست اشعار
مرحبا! مرحبا! نسیم صبا
دل چو در دام عشق منظور است
از تو مهرم چو در نهاد بود

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15