بیان وادی عشق


لیست اشعار
بعد ازین وادی عشق آید پدید
خواجه‌ای از خان و مان آواره شد
اهل لیلی نیز مجنون را دمی
گشت عاشق بر ایاز آن مفلسی
در عجم افتاد خلقی از عرب
بود عالی همتی صاحب کمال
چون خلیل الله درنزع اوفتاد

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15